Terms of Use

I. Všeobecné ustanovenia a výklad

  1. Majiteľom a prevádzkovateľom webstránky je spoločnosť Legisly Solutions Kft. (sídlo: 8237 Tihany, Halász utca 52/a; registračné číslo spoločnosti: 19-09-521453; ďalej len Poskytovateľ). Poskytovateľ služieb umožňuje prístup k určitému obsahu prostredníctvom webstránky a prostredníctvom právnej platformy dostupnej na webstránke poskytuje prístup k právnym službám advokátskej kancelárie Nagy & Nagy s.r.o., sídlo: Kukučínova 8, 940 02 Nové Zámky, IČO: 53582268, DIČ: 2121410280, IČDPH: SK2121410280, v zastúpení: JUDr. Dávid Nagy, LL.M., konateľ, advokát s číslom zápisu SAK: 7321.
  2. Na účely týchto Podmienok používania sa zámeno „vy“ a jeho odvodené tvary vzťahujú na osoby, ktoré používajú webstránky (vrátane osôb, ktoré používajú webstránky v mene iných osôb), a slovo „webstránky“ sa vzťahuje aj na mobilné webstránky.

II. Používanie webstránky

Používaním webstránky súhlasíte s tým, že sa budete riadiť týmito Podmienkami používania, pokiaľ ide o váš prístup na webstránku, ako je podrobne uvedené nižšie. Ak nesúhlasíte s Podmienkami používania, súhlasíte s tým, že nie ste oprávnený používať túto webstránku a mať k nej prístup.

III. Povolené používanie

  1. Účelom webstránky je i) poskytovať vám informácie o obsahu zverejnenom Poskytovateľom; ii) poskytovať vám prístup k službám poskytovaným prostredníctvom webstránky na základe konkrétnej zmluvy; a iii) umožniť vám kontaktovať Poskytovateľa.
  2. Webstránku môžete používať len v súlade s týmito Podmienkami používania a na svoje vlastné nekomerčné účely.
  3. Nie je povolené obzvlášť nižšie uvedené:
  4. používať akýkoľvek automatizovaný systém, algoritmus alebo softvér na monitorovanie, extrahovanie, vyhľadávanie alebo kopírovanie akéhokoľvek materiálu alebo údajov, vcelku alebo čiastočne, z webstránky alebo prostredníctvom nej bez písomného súhlasu Poskytovateľa („screen scraping”);
  5. používať akýkoľvek softvér, zariadenie alebo podnikať akékoľvek kroky, ktoré by boli akýmkoľvek zásahom alebo pokusom o zásah do fungovania webstránky alebo by vyvolávali neprimerané množstvo zásahov alebo preťažovanie webstránky, či už úmyselne alebo neúmyselne;
  6. pokúšať sa o prístup alebo získať prístup k akejkoľvek sieti alebo účtom Poskytovateľa alebo k informáciám o iných používateľoch; alebo
  7. používať odkaz na túto webstránku bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
  8. Ak porušíte tieto Podmienky používania, bez toho, aby boli dotknuté iné práva Poskytovateľa, Poskytovateľ môže bez predchádzajúceho upozornenia odmietnuť alebo zrušiť váš prístup na webstránku alebo stanoviť osobitné podmienky pre váš prístup na webstránku a jej používanie.

IV. Vlastnícke práva, autorské práva a ochranná známka

Všetky informácie, údaje a materiály na webstránke (okrem iného vrátane akéhokoľvek loga, dizajnu, štruktúry, farebnej schémy a rozvrhnutia webstránky, softvérového kódu a základných údajov a databáz) sú chránené ochrannou známkou, autorským právom, právom k databáze a/alebo inými registrovanými a neregistrovanými právami duševného vlastníctva. Chránený obsah podľa tohto bodu nezahŕňa obsah, ktorý obsahuje reklamu na duševné vlastníctvo tretej strany. Akékoľvek použitie alebo reprodukcia informácií, údajov a materiálov na webstránke, okrem povoleného nekomerčného použitia na vlastné účely, je zakázané, pokiaľ nie je výslovne písomne povolené Poskytovateľom alebo inak stanovené v týchto Podmienkach používania, a je porušením týchto Podmienok používania a môže porušovať práva duševného vlastníctva Poskytovateľa. Ak nie je v Podmienkach používania stanovené inak, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa nesmiete kopírovať, reprodukovať, distribuovať, upravovať, zobrazovať, publikovať, prenášať alebo inak používať webstránku alebo jej obsah. Z webstránky môžete sťahovať materiály, na ktoré sa nevzťahujú osobitné obmedzenia sťahovania, a takéto materiály môžete zdieľať za predpokladu, že obsahujú odkaz na autora a Poskytovateľa ako na pôvodný zdroj materiálov aj odkaz na stránku www.legisly.sk a že takéto zdieľané materiály neslúžia na komerčné účely a sú šírené bezplatne.

V. Obmedzenie zodpovednosti a vyhlásenia

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, mimoriadne, represívne alebo následné škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku používania tejto webstránky alebo informácií na nej obsiahnutých. Poskytovateľ sa bude usilovať o udržanie webstránky v prevádzke, ale občas sa môže stať, že webstránka nebude dostupná. Poskytovateľ nezaručuje nepretržitú a neobmedzenú dostupnosť webstránky a vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené jej nedostupnosťou. Poskytovateľ sa bude snažiť pravidelne aktualizovať informácie na webstránke, ale všetky informácie na webstránke (vrátane jej podstránok) slúžia len na všeobecné informačné účely a nemusia byť úplné, kompletné, presné alebo aktuálne. Poskytovateľ nezaručuje úplnosť ani presnosť akýchkoľvek informácií na webstránke a odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania takýchto informácií.

VI. Rozhodné právo a súdna právomoc

Tieto Podmienky používania a vaše používanie tejto webstránky, ako aj akékoľvek spory alebo nároky vyplývajúce z nich alebo s nimi súvisiace, sa riadia a vykladajú v súlade s maďarskými zákonmi a vy sa podriaďujete výlučnej súdnej právomoci maďarských súdov. Ak sú tieto Podmienky používania preložené do iného ako maďarského jazyka, v prípade akéhokoľvek rozporu alebo nezrovnalostí majú prednosť Podmienky používania v maďarskom jazyku. Poskytovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia podniknúť právne kroky voči ktorejkoľvek strane, ktorá poruší tieto Podmienky používania, a to na súdoch jurisdikcie, v ktorej došlo k porušeniu Podmienok používania, alebo na súdoch krajiny, v ktorej má sídlo strana, ktorá porušila Podmienky používania.

VII. Všeobecné ustanoveni

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť informácie alebo materiály dostupné na webstránke bez predchádzajúceho upozornenia. Okrem toho Poskytovateľ môže tieto Podmienky používania kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a upravená verzia bude účinná bezprostredne po zverejnení na webstránke. Ďalším používaním webstránky súhlasíte s uvedenými zmenenými podmienkami.
V Nových Zámkoch, dňa 01.07.2022